Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de espressomonteur.nl en op alle met u (afnemer van producten van de espressomonteur.nl) gesloten overeenkomsten.
 • Verkopen in welke vorm dan ook vallen onder deze voorwaarden.
 • Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel webwinkel als alle winkelinformatie bedoeld.

 

Bestellen

 • Bestellingen kunnen via onze website worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het scherm.
 • De overeenkomst komt tot stand op de moment dat de espressomonteur.nl uw bestelling heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail/telefoon/post. Bij annuleren van deze bestelling kan 10% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

 

Prijzen

 • De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen.
 • Prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief de kosten van verpakking en inclusief BTW.

 

Levering

 • Bij bestellingen boven € 75,– worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 • Bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
 • Per bestelling worden er géén andere (verborgen) kosten -zoals bijvoorbeeld portokosten- in rekening gebracht.
 • Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten daarvan voor uw eigen rekening.
 • De espressomonteur.nl probeert er alles aan te doen de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Bij vertraging van de levering ontvangt u zo snel mogelijk van de espressomonteur.nl bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.
 • Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.
 • Indien de levering van het door u bestelde artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal de espressomonteur.nl in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • Indien bij aflevering blijkt dat uw machine en of accessoires schade heeft opgelopen, of als uw machine niet werkt dient u dit binnen 24 uur na de levering schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

 

Betaling

 • U dient vooruit te betalen (per Ideal).
 • U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.
 • Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Afgeleverde artikelen blijven eigendom van de espressomonteur.nl totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 • De espressomonteur.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van de espressomonteur.nl zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

 

Retourrecht

 • U hebt het recht de door de espressomonteur.nl geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen zeven dagen na ontvangst terug te sturen in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour.
 • Indien het artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt de espressomonteur.nl u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
 • Wanneer de door de espressomonteur.nl afgeleverde artikelen niet binnen de “zicht” termijn van zeven dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
 • Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  • Onderdelen
  • Servies en dergelijke
  • Accessoires
  • Koffie
  • Bijzondere bestellingen, zoals reserveonderdelen en op bestelling geleverde machines
 • Retourzending van artikelen is voor uw eigen rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen. Let op: de espressomonteur.nl rekent bij retourzending altijd administratie en verzendkosten.

 

Garantie

 • De espressomonteur.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 3 maanden na factuur cq betaaldatum. Indien dit anders is dan wordt dit duidelijk vermeld bij het artikel.
 • U kunt alleen aanspraak maken op garantie binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek.
 • Aanspraak op garantie moet schriftelijk (per e-mail/post) of persoonlijk bij de espressomonteur.nl worden ingediend en met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending/overlegging van een kopie van de factuur.
 • De garantie houdt in dat indien aan de in hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, de espressomonteur.nl het artikel repareert of vervangt (Ter keuze aan de espressomonteur.nl) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat niet de verzendkosten voor het terugzenden van uw machine.
 • Deze garantie is niet van toepassing indien:
  • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht
  • de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing
  • sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals bliksem, stroomuitval, natuurrampen enz.
  • De espressomonteur.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek
 • De machine dient in geval van transport in de originele verpakking te worden verpakt. Enkel en alleen in de originele verpakking is een machine geschikt voor transport.

 

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de espressomonteur.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de hierboven geregelde garantie.
 • De espressomonteur.nl is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte (technische) adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
 • Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor de espressomonteur.nl.
 • De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van het desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is de espressomonteur.nl nimmer aansprakelijk.

 

Geldigheid Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

 

Aanvullende voorwaarden reparaties

 • U heeft drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie, exclusief transportkosten.
 • (Her-)Reparaties die voortkomen uit slecht of niet uitgevoerd onderhoud of kalkschade vallen niet onder de garantie.
 • Onjuistheden na retour krijgen van de machine dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (per e-mail) te worden gemeld (schade, missende onderdelen). Dit geldt alleen voor machines die worden opgestuurd, indien u de machine zelf komt op halen dient u hem direct te controleren.
 • Bij het opsturen alle losse onderdelen mee zenden zoals: watercontainer, leklade, residubak, deksel(s), cappuccinatoren, greepje stoompijp. Etc.
 • Het waterfilter nooit meesturen maar thuis in een bakje met water leggen (deze mag niet droog staan).
 • Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.
 • Espressomonteur.nl is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport naar en van de werkplaats. Bewaar de originele verpakking, inclusief vulmateriaal.
 • Verzeker altijd uw zending!
 • Reparaties worden alleen onder garantie uitgevoerd mits deze bij onze winkel Espressomonteur.nl gekocht zijn. En een duidelijk leesbaar en geldig aankoopbewijs en garantiekaart is bijgevoegd. Achteraf garantie claimen is niet mogelijk.
 • Reparaties zijn niet op rekening (betaling bij ophalen per pin of contant). Indien wij de machine retour moeten zenden werken wij met pro forma facturen, wat inhoudt dat er vooruit betaald moet worden. U ontvangt na reparatie de betalingsgegevens via e-mail, fax of telefoon.
 • Wij geven eerst een prijsopgave wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan:
  • € 95,– voor vol-automatische machines
  • € 95,– voor kleine half-automaten
  • € 145,– voor semi-professionele machines

  Dit is exclusief eventuele verzendkosten.

 • Indien u na onze prijsopgave de machine niet (meer) wilt laten repareren worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht. De onderzoekskosten bedragen € 22,50 als u de machine komt ophalen en € 55,– als wij de machine moeten opsturen. Als u de machine niet meer wilt laten repareren kunt u afstand doen van het apparaat. In dat geval betaalt u geen onderzoekskosten.
 • Van machines die niet binnen zes maanden na gereedmelding zijn opgehaald, na schriftelijk aanmaning, vervalt het eigendomsrecht en wordt de machine vernietigd.
 • De originele inleverstrook is het enige geldige ophaalbewijs

Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op.